KOUČING AKADEMIJA - NLP Gradionica
19062
page-template-default,page,page-id-19062,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

KOUČING AKADEMIJA

IANLP – NLP Gradionica

Koučing akademija

„GRADIONICA KOUČA“

po kurikulumu IANLP-a

Dr sci. Lelica Todorović

Centar za lični razvoj, komunikaciju i liderstvo RAVNOTEŽA u sklopu svog projekta NLP GRADIONICA upisuje novu grupu polaznika Koučing akademije “GRADIONICA KOUČA” kod Dr. sci Lelice Todorović za grupu koja počinje 30. septembra 2023. u Beogradu u hotelu Prag.

Program rada ove KOUČING AKADEMIJE ispunjava najviše svetske standarde i sertifikati koje dobijate su međunarodno priznati kod prestižne internacionalne NLP asocijacije – IANLP

Biografiju Dr. sci Lelice Todorović, listu njenih klijenata, iskustva polaznika i sadržaj njenih knjiga možete pogledati klikom na sledeće linkove

Cilj Koučing akademije „Gradionica Kouča“je da nakon nje polaznici umeju samostalno da rade individualne i grupne koučinge, da predstave vrednosti koučinga i privuku ljude da dođu na njega.  Pogodna je za sve NLP mastere i trenere koji su kod sebe prepoznali talenat i potrebu da daju podršku drugima da se razvijaju lično i profesionalno.

Kouč IANLP

 

Sertifikat “Coach IANLP” potvrđuje profesionalne kouče sa nekoliko godina uspešne prakse bazirane na stručnom poznavanju raznih metoda i pristupa koučingu. Pored obuhvatne osnovne obuke u NLP-u, oni su takođe prošli kroz obuku  u metodama koučinga i humanističke psihologije, a kao rezultat toga, imaju širok spektar iskustvenog znanja i veština koje mogu iskoristiti kada sprovode procese promene kod pojedinaca, timova i organizacija.

 

Profesionalni koučing zahteva dugotrajnu, profesionalnu, obimnu i temeljnu edukaciju kao i iskustvo koje se stiče radom sa klijentima pod supervizijom iskusnog kouča. Takođe, da bi bio kvalitetan, kouč mora da iskusi poziciju klijenta i posloži sebe kroz lični koučing. 

 

Sa kopijom sertifikata “Coach IANLP”, kouč se može prijaviti za prijem u međunarodni registar za IANLP kouče na veb stranici IANLP www.ia-nlp.org  

 

“Coach IANLP” sertifikati se mogu izdati od strane licenciranih trenera članova IANLP kvalifikovanim NLP masterima IANLP koji ispunjavaju uslove.

Sertifikacija za kouča

 

Dokumentacija o obuci za kouča

 

Pored sertifikata za NLP master IANLP, mora biti zabeleženo najmanje 220 sati obrazovnih aktivnosti, od kojih najmanje 130 sati mora biti obuka kroz predavanja i 90 sati nezavisnih studija.

 

Obuka kroz predavanja

Uslovi za obuku se mogu ispuniti na mnogo načina:

 

a) Prisustvom na obuci koju nudi trener član IANLP 

b) Prisustvom na naprednoj obuci za NLP koučing koju nudi trener član IANLP i dodatna dokumentovana predavanja odslušana na drugim institucijama. Trener član koji izdaje sertifikat vrši procenu da li dodatna obuka ove vrste ispunjava uslove za sertifikaciju (parcijalna procena ekvivalentnosti).

c) Procena ekvivalentnosti: Ako su sva predavanja odslušana na jednoj ili nekoliko institucija van okvira IANLP, trener član IANLP koji izdaje sertifikat vrši procenu da li obuka ispunjava uslove za sertifikaciju.

Trajanje obuke

 

Minimum od 130 sati tj.18 dana dodatnih predavanja o koučingu su neophodni. Pauze duže od 30 minuta koje se prave za vreme jednodnevne obuke se ne mogu uračunati za ispunjenje minimuma od 130 sati obuke.

 

Ova dodatna obuka o koučingu mora uključivati sledeće:

 

a) Obuku od najmanje 65 sati obavljenu u ne manje od 9 dana obuke o naprednom NLP koučingu, pruženu od strane trenera člana IANLP i/ili NLP trenera predavača sa uporedivo dobrom reputacijom 

b) 6 sati i najmanje jedan pun dan obuke o problemima definisanja uloge kouča i klijenta i funkcije uloge, kao i problemima koji se odnose na okvir koučing procesa

c) 59 sati kompletiranih za najmanje 8 dana obuke sa dodatnim koučing metodama ili metodama humanističke psihologije (minimalni uslovi i kompetentnost za metode su navedeni ispod).

 

Sve obrazovne aktivnosti (100%) moraju biti pismeno dokumentovane.

Uslovi vezani za sadržaj

 

Sledeći sadržaj mora biti deo dodatne obuke za koučing:

 

a) Profesionalni identitet kouča: definicija i funkcija uloge, koncepcija ljudske prirode, etika, integritet, sistemsko-konstruktivistički radni model

 

b) Okvirni uslovi koučing procesa

 

 • Uslovi za početak koučinga 
 • Trajanje koučinga 
 • Postavka za koučing (coaching proposition)
 • Zamke koučinga sa klijentima (skrivene agende i skriveni odnosi)
 • Definisanje problema 
 • Multidimenzionalni pogled koučinga sa klijentima (coaching referral) -lice sa kojim se sklapa ugovor, finansijska podrška, kouč, klijent
 • Uspostavljanje odgovarajućih uslova za koučing proces
 • Uspostavljanje i praćenje koučing ciljeva baziranih na vrednostima i motivaciji
 • Uspostavljanje emocionalno sprovodljive koučing atmosfere (vreme, mesto) 

 

c) Kompetentnost u metodama

 

Kandidati koji žele sertifikat kouča moraju dokumentovati kompetentnost u najmanje 5 različitih koučing metoda ili metoda humanističke psihologije.

 

Dole su navedeni primeri prihvatljivih metoda:

 

 • Kompleksni, napredni NLP modeli
 • Interakcija fokusirana na temu (TCI – theme centered interaction)
 • Transakcionalna analiza
 • Klijentom usmerena terapija (Karl Rodžers)
 • Psihoterapija orijentisana na telo (Body-oriented psychotherapy)
 • Grupna dinamika
 • Provokativna terapija
 • Sistemska terapija
 • Konstruktivističke terapije
 • Geštalt terapija
 • Hipnoterapija
 • Bihejvioralna terapija
 • Medijacija
 • Sistemski rad sa celom porodicom – Konstrelacije – Poredak ljubavi 
 • Nenasilna komunikacija
 • Koučing timova
 • Upravljanje konfliktima
 • I drugi koučing modeli

Nezavisne aktivnosti za učenje

 

a) 20 sati profesionalnih koučing sesija sa pojedincima i/ili timovima – dostaviti pisani feed back od najmanje tri klijenta 

b) 15 sati supervizije sa ne više od 3 različita profesionalna supervizora 

c) 30 sati individualnog koučinga kod profesionalnog kouča, sa orijentacijom na lično sazrevanje i fokusom na lične probleme i ciljeve, sa sledećim sadržajem:

 

 • Najmanje 15 sati koučinga sa NLP
 • Individualne koučing sesije bazirane na druge tri metode, najmanje 5 sati po metodi, od koji jedna mora da bude metoda sa orijentacijom na telo
 • Mora se predati pisani rad koji se fokusira na profesionalnim znanjima dobijenim od ovih ličnih koučing iskustava.

 

d) Nakon završetka NLP master IANLP, neophodno je stalno učešće u aktivnostima vezanim za NLP ( grupe, asistencija na edukacijama, učešće u organizacionim aktivnostima vezanim za NLP, itd.)

e) Završni projekat (najmanje 25 sati)

 

Sadržaj: 

 

Završni projekat se fokusira na sledeća tri polja:

 

 1. Lični profil kao kouč
 2. Prezentacija individualnog koučinga individualca i concept za potvrdu kvaliteta
 3. Opsežna dokumentacija o 3 slučaja (pisana ili video zapis)

 

Obim projekta – najmanje 15 strana ukupno

 

Pisana dokumenacija o projektu treba da sadrži sledeće:

 

 1. Naslovna strana
 2. Sadržaj
 3. Lični koučing profil uključujući izjave o misiji i motivaciji
 4. 1-2 A4 strane (prezentacija individualnog koučinga i koncepta upravljanja kvalitetom)
 5. Tri detaljna sažetka o slučajevima
 6. Samo-procena učenja i individualna refleksija.

 

Trener član koji izdaje sertifikat daje detalje sopstvenih uslova za završni projekat u pisanoj izjavi i objavljuju svoje uslove potencijalnim studentima pre prijema u sertifkacioni proces.

 

Trener član koji izdaje sertifikat pruža detaljnu pismenu povratnu informaciju zajedno sa konačnom odlukom o tome da li su preduslovi za ispunjavanje uslova koji vode ka sertifikaciji ispunjeni ili ne.

Uslovi za sertifikaciju i prijem u sertifikacioni proces

 

Trener član IANLP ispituje ispunjavanje sledećih uslova:

 

 • Ličnu pogodnost
 • Dokumente koji dokazuju ispunjavanje svih individualnih uslova
 • Potpisan etički kodeks IANLP
 • Prethodno stečeni NLP praktičar IANLP i NLP master IANLP sertifikati ili srodnih kvalitetnih NLP škola 
 • Između prijema na obuku za praktičara i dobijanja sertifikata za kouča IANLP mora proći period od najmanje 2.5 godine (30 meseci). U izuzetnim slučajevima, kvalifikacije stečene pre početka obuke za NLP praktičara se mogu računati kao ispunjavanje kriterijuma. Zahtevi za zaluge zasnovani na prethodnim kvalifikacijama moraju uključiti prikladnu dokumentaciju koja mora biti predata treneru članu IANLP koji izdaje sertifikat i trener istu mora odobriti.
 • Primaoci sertifikata moraju imati najmanje 25 godina.
 • Mora biti dokumentovano najmanje 8 godina radnog iskustva bilo kog tipa. 

 

Uprošćena sertifikacija za trenere članove IANLP – fellow member trainer IANLP

 

Kada se prijavljuju za dobijanje statusa trenera člana, treneri članovi dokumentuju svoj kompletni profesionalni razvoj, uključujući svu relevantnu obuku i iskustveno učenje. Ako njihove prijave ispunjavaju uslove za sertifikaciju IANLP kouča na celokupnoj osnovi, dovoljno je da završe 5 modula Gradionice kouča, 5 individualnih koučing sesija, dokumentuju 5 svojih klijenata, 5 supervizija i završni projekat – Koučing rad. 

 

Onda kada se ispune svi kriterijumi, trener član IANLP može izdati sertifikat “Kouč IANLP”.

 

Kompletnu obuku, supervizije i individialne koučing sesije sa kandidatima za sertifikat 

Kouč IANLP, u okviru NLP Gradionice, radi Prof. dr Lelica Todorović, NLP trener & kouč i ona je

trener član IANLP koja potpisuje sertifikate. 

Dokumentacija i skladištenje dokumenata

 

Ispunjavanje uslova mora biti digitalno zabeleženo i mora uključiti svu prikladnu dokumentaciju. Trener član IANLP koji izdaje sertifikat skladišti ovu dokumentaciju u trajanju od 5 godina. IANLP rezerviše pravo da pregleda bilo koji ili sve delove dokumentacije u toku tog perioda.

Investicija  

 

 • Rezervacija mesta za Koučing akademiju je 195 evra i uplaćuje se tek nakon završenog prijemnog intervjua sa mnom. Ta se suma odbija od ukupne cifre koštanja. 
 • Obavezna obuka u trajanju od 9+1, ukupno 10 dana tj. 5 modula od po dva dana. Module realizujemo svakog drugog meseca. Investicija za svaki modul je 195 evra. 
 • Grupne supervizije u trajanju od po 3 sata između modula. Ukupno 5 grupnih supervizija tj. 15 sati. Investicija za supervizije je 45 evra po superviziji. 
 • Individualni kočinzi i individualne supervizije – investicija po terminu je 75 evra. 
 • Sertifikacija – 1 dan – investicija 145 evra (uključen zajednički ručak posle sertifikacije).